GIỚI THIỆU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MĂNG TÂY XANH DŨNG HÀ LỘ TRÌNH 2015-2020